POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych Administrator oświadcza, że wdrożył wszelkie środki mające na celu ochronę danych użytkowników, co wyraża niniejsza Polityka prywatności.
 1. Warunki użyte w Polityce prywatności oznaczają:
  1. Administrator – administrator danych osobowych, którym jest Sprzedawca określony w Regulaminie sprzedaży na Platformie,
  2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej szczególnych czynników, które określają cechy fizyczne, fizjologiczna, genetyczna, psychologiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tożsamość osoby fizycznej,
  3. Regulamin – Warunki sprzedaży przy korzystaniu ze środków komunikacji na odległość za pośrednictwem Platformy,
  4. Rozporządzenie – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE,
  5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Platformę, zawierająca umowę sprzedaży w sposób określony w Regulaminie lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcji opisanych w Polityce prywatności lub Regulaminie dostępnym na Platformie.
 2. Wszystkie terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności, niewymienione w ust. 1 powyżej, mają znaczenie nadane im w Regulaminie dostępnym na Platformie.
 3. Celem niniejszej Polityki prywatności jest określenie zasad gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych przekazywanych przez Użytkowników, zgodnie z Regulaminem, w związku z korzystaniem z Platformy.
 4. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Platformy Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem w sposób określony w Regulaminie, a także informacje o aktywności Użytkownika na Platformie.
 5. Dane osobowe Użytkowników podlegają szczególnej ochronie i są wykorzystywane wyłącznie w zakresie, w jakim Użytkownik wyraził na to zgodę.
 1. CEL POZYSKIWANIA DANYCH I ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH
  1. Korzystanie przez Użytkownika z Platformy wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i przetworzenia Zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji.
  2. Dane osobowe Użytkowników korzystających z Platformy są przetwarzane przez Administratora w celu:
   1. realizacji Zamówień złożonych w sposób określony w Regulaminie,
   2. kontaktu z użytkownikiem,
   3. rozpatrywania reklamacji,
   4. działań analitycznych i statystycznych,
   5. marketingu bezpośredniego, w tym w celu otrzymywania przez Użytkownika drogą elektroniczną, w tym również przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących, na podane przez Użytkownika numer telefonu oraz adres e-mail, informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych do sprzedaży przez Administratora.
  3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników:
   1. adres IP oraz, wyłącznie co do Użytkowników, którzy dokonali Zamówienia za pośrednictwem Platformy:
   2. imię i nazwisko,
   3. adres poczty elektronicznej,
   4. numer telefonu komórkowego,
   5. adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
   6. numer identyfikacji podatkowej (w przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami),
   7. nazwę firmy (w przypadku użytkowników niebędących konsumentami).
  4. Administrator wykorzystuje tak zwane pliki cookie, których szczegółowe warunki są opublikowane w Polityce plików cookie na Platformie.
  5. Zgoda na przetwarzanie danych w celach określonych w ust. 2 udzielana jest poprzez złożenie zamówienia, zaznaczenie odpowiednich okienek wyboru lub akceptację niniejszej Polityki prywatności w czasie składania zamówienia.
 2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest:
   1. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia – w zakresie, w jakim Użytkownik wyraził zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych;
   2. art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia – w zakresie, w jakim przetwarzanie podanych przez Użytkownika danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, zawartej pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem w Sklepie;
   3. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia – w zakresie, w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest dochodzenie roszczeń związanych z umowami zawartymi w Sk
 3. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, w tym do uzyskania kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwienia się przetwarzaniu i przekazania danych innym administratorom danych. Użytkownik powinien skontaktować się z działem obsługi klienta za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego na stronie dostępnego na Platformie.
  2. Użytkownik może wycofać zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, udzielone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,, w dowolnym momencie, korzystając z adresu e-mail i formularza wycofania zgód, dostępnego na Platformie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  3. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży.
  5. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim za pomocą elektronicznych formularzy kontaktowych. Korzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na jego żądanie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu otrzymania i przetworzenia żądania, a ich niepodanie skutkuje brakiem usługi.
  6. W procesie kontaktu elektronicznego Administrator przetwarza dane Użytkownika w celu identyfikacji nadawcy i obsługi jego zapytania.
 4. ODBIORCY DANYCH
  1. W związku ze sprzedażą za pośrednictwem Platformy dane osobowe będą ujawniane podmiotom zewnętrznym, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom zapewniającym rachunkowość, prawo, audyt, doradztwo , kurier (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmioty powiązane z Administratorem.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, które złożą wniosek o takie informacje, na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej i zgodnie z obowiązującym prawem.
 5. OKRES PRZWETWARZANIA DANYCH
  1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane w związku z wykonywaniem umowy, zawartej za pośrednictwem Platformy, przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania wszelkich uprawnień przysługujących Administratorowi z tytułu zawarcia tej umowy, w tym dochodzenia roszczeń, do dnia upływu terminu ich przedawnienia.
  2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie.
 6. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH ORAZ DZIAŁANIA ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECEŃSTWO ICH PRZETWARZANIA
  1. Administrator przechowuje dane na należących do niego serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo.
  2. Administrator na bieżąco przeprowadza analizę ryzyka, aby zapewnić, że dane osobowe są przetwarzane w bezpieczny sposób – zapewniając przede wszystkim, że tylko upoważnione osoby mają dostęp do danych i tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne ze względu na wykonywane zadania przez nich. Administrator upewnia się, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i wykonywane wyłącznie przez upoważnionych pracowników i współpracowników.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki prywatności. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.
  2. Warunkiem korzystania ze Platformy jest akceptacja niniejszej Polityki prywatności.